terugbetaling beleid

Reg van herroeping

Verbruikers het 'n veertien dae onttrekkingsreg.

Onttrekkingsreg
Jy het die reg om jou bestelling binne twee weke terug te trek om hierdie kontrak te herroep sonder om redes te verskaf. Die herroepingstydperk is soos volg veertien dae vanaf die dag waarop jy of 'n derde party anders as die karweier wat deur jou aangewys is, die laaste goedere geneem of in besit geneem het.

Om jou reg van onttrekking uit te oefen, moet jy inlig Artprinta GmbH i. G., Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, E-pos: info @artprinta.com, Telefoon: +4915118360906 van jou besluit om aan hierdie kontrak te onttrek deur middel van 'n duidelike verklaring (bv. 'n brief, faks of e-pos wat per pos gestuur word).

LW: MOET ASSEBLIEF NIE JOU BESTELLING TERUGSTUUR NA ONS BESIGHEIDSADRES NIE, AANGESIEN ONS NIE PAGHUISKAPASITEITE IN ONS BESIGHEIDSKANTOOR HET NIE. ONS KLIËNTE ONDERSTEUNING SAL 'N TERUGKEERADRES AAN JOU KOMMUNIKEER.

Om aan die herroepingstydperk te voldoen, is dit voldoende dat u die kennisgewing van die uitoefening van die herroepingsreg voor die verstryking van die herroepingstydperk stuur.

Gevolge van die herroeping

Indien u hierdie kontrak herroep, sal ons alle betalings wat ons van u ontvang het terugbetaal, insluitend die afleweringskoste (met die uitsondering van die bykomende koste wat voortspruit uit die feit dat u 'n ander tipe aflewering gekies het as die een wat deur ons aangebied word); U sal ons onmiddellik en op die laatste binne veertien dae vanaf die dag waarop ons kennis van u herroeping van hierdie kontrak ontvang het, terugbetaal. Vir hierdie betaling sal ons dieselfde betaalmiddel gebruik as wat jy vir die oorspronklike transaksie gebruik het, tensy uitdruklik anders met jou ooreengekom is; in geen geval sal u vir hierdie betaling gehef word nie. Ons kan weier om terug te betaal totdat ons die goedere terug ontvang het of totdat jy bewys het dat jy die goedere teruggestuur het, wat ook al vroeër is.

U moet die goedere terugbesorg of aan Artprinta GmbH i. G., Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, E-pos: info @artprinta.com, Tel: + 4915118360906 onmiddellik en in elk geval nie later nie as veertien dae vanaf die dag waarop u ons van die herroeping van hierdie kontrak in kennis stel. Die tydperk sal geag word nagekom te wees indien u die goedere voor verstryking van die tydperk van veertien dae versend. Jy sal die direkte koste van die verskeping van die goedere dra. In die geval van goedere wat as gevolg van hul aard nie normaalweg per pos gestuur kan word nie, sal hierdie aanstuurkoste deur die kliënt in EUR gedra word. Hulle sal slegs aanspreeklik wees vir enige verlies in waarde van die goedere indien sodanige verlies in waarde te wyte is aan die hantering van die goedere wat nie nodig is vir die ondersoek van hul toestand, eienskappe en funksie nie.

Die reg van onttrekking is nie van toepassing op die volgende kontrakte nie:

 • Kontrakte vir die verskaffing van goedere wat nie voorafvervaardig is nie en vir die vervaardiging waarvan individuele keuse of bestemming deur die verbruiker noodsaaklik is of wat duidelik aangepas is vir die persoonlike behoeftes van die verbruiker. Dit geld vir alle produkte wat aangebied word deur Artprinta.com
 • Voorbeeld van onttrekkingsvorm

  (As jy die kontrak wil kanselleer, vul asseblief hierdie vorm in en stuur dit aan ons terug.)

  – Aan: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Duitsland, E-pos: info@artprinta.com, Telefoon: +4915118360906

  – Ek/ons (*) kanselleer hiermee die kontrak wat deur my/ons (*) gesluit is vir die aankoop van die volgende
  goedere (*)/die verskaffing van die volgende diens (*)

  – Bestel op (*)/ontvang op (*)

  – Naam van verbruiker(s)

  – Adres van verbruiker(e)

  – Handtekening van verbruiker(s) (slegs indien op papier gekommunikeer)

  - Datum

  (*) Skrap soos van toepassing.

   

Spesiale opmerkings

As jy hierdie kontrak met ’n lening finansier en dit later herroep, is jy nie meer gebonde aan die leningskontrak nie, mits beide kontrakte ’n ekonomiese eenheid vorm. Dit moet veral aanvaar word as ons ook u uitlener is of as u uitlener gebruik maak van ons samewerking met betrekking tot finansiering. As ons reeds die lening ontvang het wanneer die herroeping in werking tree, sal jou lener ons regte en verpligtinge ingevolge die gefinansierde kontrak met betrekking tot jou aangaan met betrekking tot die regsgevolge van die herroeping of die toestaan ​​van die lening. Laasgenoemde is nie van toepassing indien die huidige kontrak die verkryging van finansiële instrumente (bv. sekuriteite, buitelandse valuta of afgeleide instrumente) betref nie.

As jy sover moontlik ’n kontraktuele verpligting wil vermy, oefen jou herroepingsreg uit en herroep ook die leningskontrak as jy ook op ’n herroepingsreg geregtig is.


Herroepingskennisgewing geskep met die Vertroude winkels Regstekste in samewerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.